Всичко за химическите тоалетни

Химически тоалетни София

Химически тоалетни Бургас

химически тоалетни цени

Химически тоалетни Пловдив

... и за сухото строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

  • „АКВА ТОЙ ИНТЕРИОР" ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

  • Проект № BG16RFOP002-2.073-11405-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

  • Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

  • Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране
  • Начална дата на изпълнение на проекта: 02.09.2020 г.
    Крайна дата на изпълнение на проекта:   02.12.2020 г.  
    ------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------

  • Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-11405-C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

.

 

Свържете се с нас

Аква Той Интериор ООД
София
кв. Изток, ул. „д-р Стамен Григоров 6”, ет. 1, офис 2
тел.: 02/ 884 05 09
Моб. 0887 25 10 41 , 0899 92 06 99,
e-mail: office@aquatoi.com